Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op aankopen via de webshop op www.ngagolf.nl (verder te noemen ‘Webshop’) van de Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) (verder te noemen: “de Organisatie”). 

Artikel 2: Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de organisatie;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of organisatie in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Organisatie: Nederlandse Greenkeepers Associatie, zoals in artikel 1 gedefinieerd;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de organisatie georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en organisatie gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Webshop: webshop op www.ngagolf.nl

Artikel 3: Informatie over de organisatie 
Nederlandse Greenkeepers Associatie, mede handelend onder de naam/namen: NGA.

Vestigings- & bezoekadres: Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht

Contactgegevens:
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 030 – 242 63 70 
Faxnummer: 030 – 242 63 80
Telefonische bereikbaarheid: 
maandag t/m donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
KVK Nummer: 40517604  geregistreerd te KVK Utrecht
BTW Nummer: 800359811B01

Artikel 4: Toepasselijkheid
1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de organisatie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de organisatie en consument.

 1.   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld via raadpleging van de voorwaarden op de Webshop op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 5 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de organisatie gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de organisatie niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 6 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de organisatie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de organisatie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De organisatie kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de organisatie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De organisatie zal bij het product of dienst aan de consument deze algemene voorwaarden met daarin onder meer opgenomen: de contactinformatie waarop men terecht kan met eventuele vragen over een bestelling of klachten en de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 5. Hoewel organisatie er veel zorg voor draagt zijn actuele aanbod te tonen via de digitale weg kan het aan de orde komen dat een of meerdere artikel(-en) niet leverbaar zijn aan de consument. In dat geval informeert organisatie spoedig de consument hierover. Tevens zal NGA een alternatief aan de consument aanbieden. 

Artikel 7 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Alhoewel de organisatie hoopt dat de consument tevreden is met de aankopen via de webshop, geldt het volgende over het retourneren van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de organisatie bekendgemaakte vertegenwoordiger. 
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de organisatie retourneren, met gebruikmaking van de door de organisatie bijgeleverde retourkaart conform de door de organisatie verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht die geldig is voor 14 dagen komen de kosten van terugzending voor de consument. 

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de organisatie dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de organisatie alleen worden uitgesloten indien de organisatie dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 10 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan de organisatie producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de organisatie geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de organisatie niet. Hierbij beroepen wij ons op het volgende artikel:

Zo het de consument al niet meteen duidelijk behoort te zijn dat hier een vergissing in het spel is, dan is het verschil in prijs zo aanzienlijk dat er in ieder geval reden is voor twijfel. Ingeval van twijfel omtrent de juistheid van de prijs dient de consument dienaangaande nader onderzoek te verrichten (artikel 3:11 BW).

Nieuwsbrieven en reclame-uitingen zijn onder voorbehoud van prijs en spelfouten. 

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie
1. De organisatie staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de organisatie er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 1. Een door de organisatie, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de organisatie kan doen gelden.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
1. De organisatie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de organisatie kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 6 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de organisatie geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de organisatie het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de organisatie zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de organisatie.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de organisatie tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de organisatie bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1.

 1. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de organisatie te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de organisatie behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Overmacht
1. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet, is de NGA in ieder geval niet aansprakelijk, indien een tekortkoming van de NGA het gevolg is van overmacht, waaronder begrepen: 

 • internationale conflicten; 
 • gewelddadige of gewapende acties; 
 • maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheid; 
 • maatregelen van toezichthoudende instantie(s); 
 • boycotacties; 
 • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel;
 • storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de NGA of van derden. 
 1. Indien zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 14.1 voordoet, zal de NGA– teneinde daaruit voor de consument voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de organisatie via het e-mailadres: [email protected] o.v.v. klacht NGA Webshop, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 1. Bij de organisatie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de organisatie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Privacy
1.   Wanneer de consument een aankoop doet via de Webshop op www.ngagolf.nl zullen de persoonsgegevens van de consument door de organisatie, Payment Provider Mollie, en Vos Capelle verwerkt. Organisatie en voornoemde betrokken partijen zijn verantwoordelijk voor het verwerken van deze persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Op het verwerken van de persoonsgegevens die verkregen zijn via het bezoeken van de Webshop en het plaatsen van een bestelling is het privacy beleid van NGA van toepassing. De consument kan de privacyverklaring van de NGA lezen op [link naar nog te op stellen privacyverklaring ]toevoegen voordat de bestellingen van producten via de Webshop worden afgerond.

Artikel 17 – Slotbepalingen
1.Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. De Organisatie zal dan een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

2.Op deze voorwaarden met betrekking tot de koop in de Webshop is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

3.Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op www.ngagolf.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.

maart 2021