Update Green Deal: uitstel, maar geen afstel

Home » Kennis » Update Green Deal: uitstel, maar geen afstel

Update Green Deal: uitstel, maar geen afstel

Update Green Deal: uitstel, maar geen afstel

Golfbanen krijgen onder strenge voorwaarden tot 1 januari 2025 om het gebruik van pesticiden tot nul te reduceren. Uitstel dus, maar geen afstel.

Dit is de uitkomst van overleg tussen sportbonden, de Golfalliantie, gemeenten, de aannemersbranche en de Ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Volksgezondheid Welzijn en Sport. De afspraken volgen uit een objectieve analyse waaruit blijkt dat pesticidevrij beheer per 2020 technisch nog niet mogelijk is voor álle sportvelden en golfbanen.

Ter herinnering: in 2015 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd in het kader van de Green Deal Sportvelden:

 • Met ingang van het jaar 2020 mogen geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt worden op sportvelden, behalve in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk is.
 • In die resterende situaties worden alleen laag-risico gewasbeschermingsmiddelen ingezet zodra die voor de betreffende toepassing beschikbaar en voldoende effectief zijn.

De conclusie is dat deze afspraken per 2020 nog niet gerealiseerd kunnen worden.

Na 2019
Begin dit jaar hebben de stakeholders het bovenstaande geëvalueerd, zijn er conclusies getrokken en afspraken gemaakt voor de toekomst. Er is objectief vastgesteld dat beheer zonder pesticiden (ook wel genaamd gewasbeschermingsmiddelen/ bestrijdingsmiddelen zoals fungicide, herbicide, insecticide en groeiregulatoren) op dit moment voor álle sportvelden en golfbanen technisch nog niet haalbaar is, maar dat dit wel zo spoedig mogelijk gerealiseerd moet worden. Om dit mogelijk te maken is de harde deadline voor nul-gebruik verlengd tot 1 januari 2025. Dit biedt aan iedereen de kans om verder “af te kicken”, te leren en aan te passen.

De nieuwe afspraken tussen de overheid en beheerders van sportvelden zullen worden ondergebracht in het Nationaal Sportakkoord, dat onder meer de verduurzaming van sportaccommodaties tot doel heeft. De minister van VWS stelt voor de verduurzaming subsidies beschikbaar (zie hieronder), maar wil wel voorkomen dat de sportbeoefening als gevolg van het gewasbeschermingsbeleid in gevaar komt en tegelijk ook dat sporters blootgesteld worden aan deze middelen.

De grote inspanningen van pro-actieve en vooroplopende golfbaanbeheerders om de ambitie van de Green Deal te halen, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de nieuwe afspraken. De Golfalliantie (NVG, NGA, NGF) is de golfbanen hiervoor zeer erkentelijk! Er moet echter voor gewaakt worden om nu te verslappen. Dit is geen optie. De nullijn is verlengd maar is onherroepelijk en wordt niet afgesteld. En duurzame kwaliteit is alleen te bereiken als golfbanen de ingeslagen koers voortzetten en de nullijn onverkort blijven nastreven met behoud van speelkwaliteit. Het uitstel van het gebruiksverbod betekent verder ook dat er geen reden is om in 2019 alle pesticiden te gebruiken die over zijn, dan wel extra van deze middelen in te zetten ‘omdat het alleen dit jaar nog kan’.

Concrete afspraken
De partijen in de Green Deal zijn de volgende afspraken overeengekomen en gaan aan de slag met de uitwerking hiervan.

 1. Pesticidevrij beheer, maar nu ook inclusief biociden op kunststof sportvelden. Biociden worden vooral tegen algen gebruikt die gladheid veroorzaken.
 2. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stimuleert bedrijven met innovatiesubsidies die betrekking hebben op twee thema’s:
  a. Hoogwaardig recyclebare kunststof sportvelden; €1.750.000 beschikbaar voor alleen al het jaar 2019.
  b. Preventie van onkruiden en andere problemen op sportvelden; €1.050.000 beschikbaar voor alleen al het jaar 2019.
  Doel is de ontwikkeling van nieuwe niet-chemische maatregelen en laag-risico pesticiden en biociden.
 3. Per 2020 passen terreinbeheerders conform de Green Deal geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toe, waarin een preventieve en niet-chemische “voorkeursvolgorde” wordt toegepast en waarin sportterreinen planmatig worden beheerd.
 4. Laag-risico pesticiden mogen in specifieke situaties worden gebruikt, indien blijkt dat achtereenvolgens onvoldoende preventieve of niet-chemische maatregelen en methoden beschikbaar zijn.
 5. Monitoring en borging van deze werkwijze middels zelfregulering en certificering. Voor de golfsector wordt daarbij gekeken naar het gebruik van GEO, evenals handhaving via de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).
 6. Ook zal met name ingezet worden op onafhankelijke kennisdeling en bijscholing.

Elke twee jaar wordt de stand van zaken opgemaakt (2019-2021-2023) en worden zo mogelijk uitzonderingen geschrapt en toepassingen verder gepreciseerd, waarmee tot uiterlijk 1 januari 2025 “de broekriem steeds verder aangehaald wordt”. Uitzonderingen worden nu toegespitst op uitzonderlijke situaties en zijn dus niet meer algemeen geformuleerd.

Regionale Golf & Groen workshops in mei
De Golfalliantie (NGA, NVG, NGF) geeft voor golfbaanbeheerders later deze maand in de Regionale Groen & Golf workshops graag uit eerste hand een toelichting op de toekomst na de Green Deal. Er zijn workshops op verschillende data en locaties:

Dinsdag 14 mei 2019 – Golf- & Countryclub Geijsteren
Donderdag 16 mei 2019 – Golfbaan Bentwoud
Dinsdag 21 mei 2019 – Golfclub Zwolle
Donderdag 23 mei 2019 – Oosterhoutse Golf Club

Voor aanmeldingen als beheerder van golfbanen, klik hier (https://events.ngf.nl/workshopGolfGroen2019).

Mede namens de Golfalliantie