Update IBM

Home » Kennis » Update IBM

Update IBM

Staatsecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) houdt vast aan een tijdelijke uitzondering onder strikte voorwaarden op het sinds 2017 geldende verbod om pesticiden op sportvelden te gebruiken, zo is afgelopen week duidelijk geworden bij overleg over de Green Deal Sportvelden in de Tweede Kamer. Hoe moet dit politieke besluit geïnterpreteerd worden en wat betekent het voor de golfsector?

Sportbonden, gemeenten, de aannemersbranche in sportvelden en de Golfalliantie (NGF, NGA en NVG) hebben begin dit jaar, in onderling overleg met de Ministeries van I&W en VWS, vastgesteld dat pesticidevrij beheer op dit moment nog niet technisch haalbaar is voor álle sportvelden en golfbanen, maar dat dit wel zo spoedig mogelijk gerealiseerd moet worden. Om dit mogelijk te maken werd met de ministeries afgesproken om onder strikte voorwaarden en met toepassing van Integrated Pest Management (IPM) de deadline voor nulgebruik van pesticiden te verlengen tot 1 januari 2025. Vijf jaar uitstel, maar geen afstel.

Echter, in antwoord op Kamervragen houdt staatsecretaris Van Veldhoven in het Algemeen Overleg Gewasbeschermingsmiddelen van 6 juni jongstleden vast aan de afspraken die eerder in het kader van de Green Deal Sportvelden zijn gemaakt. In deze Green Deal zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Met ingang van het jaar 2020 mogen geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt worden op sportvelden, behalve in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk is.
  • In die resterende situaties worden alleen laag-risico gewasbeschermingsmiddelen ingezet zodra die voor de betreffende toepassing beschikbaar en voldoende effectief zijn.

De staatssecretaris wil dat het gebruiksverbod het uitgangspunt blijft, maar het kabinet maakt wel nog een tijdelijke uitzondering, tot 2022, voor specifieke situaties. Staatssecretaris Van Veldhoven spreekt in dit verband van een regeling waarbij “nee, tenzij” het uitgangspunt is. Sportverenigingen moeten in deze periode goed kunnen onderbouwen waarom het nog niet lukt om het sportterrein zonder bestrijdingsmiddelen te onderhouden en wat er gedaan is om dat wel voor elkaar te krijgen. De staatssecretaris zal de overgangsregeling in september toelichten met concrete voorbeelden van “nee, tenzij” situaties. Deze worden binnenkort via de Green Deal-overleggen aangedragen, voor golf door de Golfalliantie.

Wat betekent dit en hoe verder?
Het voorstel van de sportsector is na een eerder akkoord nu onder politieke druk toch door de staatssecretaris van tafel geveegd. Het huidige gebruiksverbod per 2017 blijft van kracht. Hierbij geeft het kabinet de sector met de uitzonderingsregeling tot 2022 wel twee jaar adem en ruimte om een succesvolle transitie naar nul-gebruik te realiseren.

De politieke boodschap is duidelijk: het gebruik van pesticiden op sportvelden moet zo snel mogelijk teruggedrongen worden tot nul. Aan de andere kant heeft de overheid geld vrijgemaakt voor innovatiesubsidies en komt er een “nee, tenzij” overgangsperiode van twee jaar, want de staatssecretaris begrijpt dat pesticidevrij beheer nog niet overal mogelijk is. Ze noemt als voorbeeld grasmatten in stadions waaraan hoge eisen worden gesteld.

De golfsector pakt de uitdaging van harte aan, zoals vanaf het begin het geval is geweest, en draagt actief bij aan de maatschappelijke doelen op het gebied van klimaat en milieu. Goede speelkwaliteit is echter ook cruciaal voor de golfsport. De Golfalliantie zal de gesprekken hierover met de overheid vervolgen. Het doel is om in harmonie met de natuurlijke omgeving en onder maatschappelijk verantwoord beheer een goede speelkwaliteit te bereiken waarbij de focus gericht blijft op nulgebruik. Er volgen dit jaar gesprekken tussen het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Green Deal Sportvelden. De sportbonden mogen zich hierbij gesteund voelen door minister Bruno Bruins (VWS) die op het standpunt staat dat sport betaalbaar moet blijven. De Golfalliantie zal de golfclubs en -banen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Elke golfbaan heeft er belang bij om het GEO-certificaat te behalen én te behouden, want certificering via OnCourse Nederland begeleidt clubs en banen op weg naar duurzaam beheer. Het certificaat is een bewijs hiervan dat niet alleen getoond kan worden aan golfers maar ook aan de buitenwereld en de overheid. Daarnaast heeft elke golfbaan er belang bij om de jaarlijkse monitoring in te vullen (cijfers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen). GEO-certificering en monitoring zijn ook in het belang van de gehele sector omdat het de golfsport in de gelegenheid stelt om nationale feiten en cijfers presenteren over duurzaam beheer en de reductie van pesticiden (ook wel genaamd gewasbeschermingsmiddelen/bestrijdingsmiddelen zoals fungicide, herbicide, insecticide en groeiregulatoren).

Bij vragen over dit onderwerp, neem contact op met Jannes Landkroon, voorzitter van de NGA via [email protected].